ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ОРЕНДИ                                                                

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ОРЕНДИ                                                                  

БОКСУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ “UniBOX”

 <<Номер боксу>> від  <<поточна дата>>

 

 

 

м. Київ                                                                                                                                                                                                         <<поточна дата>>

 

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://unibox.kiev.ua/uk/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх орендарів незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору орендар в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати оренди, повернення боксу, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Підписанням цього Договору Орендар стверджує, що ознайомлений і згоден з Публічним Договором (Офертою).

 

Фізична особа-підприємець  Арнаутов В’ячеслав Вікторович, який діє на підставі державної реєстрації фізичної особи – підприємця від 23.02.2017 р., номер запису № 2 556 000 0000 130461, здійсненої Юридичним департаментом Одеської міської ради, особисто або через уповноваженого згідно чинного законодавства представника, який діє на підставі нотаріальної довіреності, надалі – Орендодавець, з однієї сторони, та

<<Клієнт>>, надалі – Орендар, з іншої сторони, а разом надалі – “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, уклали цей Договір оренди(надалі – “Договір”) про наступне:

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:

Публічний Договір (оферта) (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Орендодавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Орендодавцем договір оренди боксу індивідуального зберігання дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

Орендар – фізична або юридична особа, якій Орендодавець надає в оренду або суборенду бокс або бокси для  індивідуального зберігання особистих речей Орендаря.

Бокс – частина приміщення, що знаходиться на загальній території складу, який належить Орендодавцю, обладнана дверима, стінами, підлогою та дахом.

ФОП – Фізична особа-підприємець.

 

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:

Орендар – фізична або юридична особа, якій Орендодавець надає в оренду або суборенду бокс або бокси для  індивідуального зберігання особистих речей Орендаря.

Бокс – частина приміщення, що знаходиться на загальній території складу, який належить Орендодавцю, обладнана дверима, стінами, підлогою та дахом.

ФОП – Фізична особа-підприємець.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у тимчасове платне користування  ( оренду або суборенду)  нерухоме майно, а саме Бокс <<Номер боксу>>,   (надалі – “об’єкт оренди” або “Бокс”) що знаходиться за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 19

Площа об’єкту оренди складає: <<площа бокса>> <<кв.м.>>

2.2. Мета оренди: виключно для розміщення та індивідуального зберігання особистих речей Орендаря  згідно положень документу  СТАНДАРТНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ БОКСІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ “UniBOX”, що викладені на сайті https://UNIBOX.KIEV.UA/UK/стандартні-умови та умов даного Договору.

 

  1. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Орендна плата за цим Договором становить <<ціна оренди>> грн. без урахування ПДВ за 30 (тридцять) діб. Орендна плата нараховується починаючи з дати підписання Акту приймання-передачі орендованого приміщення.

3.2. В суму орендної плати входить вартість комунальних послуг, електроенергії та будь-яких інших витрат Орендодавця на утримання об‘єкту оренди, якщо інше не обумовлене Сторонами.

3.3. Орендар або його довірена особа за своїм бажанням може орендувати у Орендодавця також замок з комплектом ключів на весь термін оренди боксу та, у разі потреби, скористатися послугою зрізання замка. Вартість цих послуг погоджуються окремо Орендодавцем та Орендарем чи його довіреною особою.

3.4. Орендар повинен сплачувати Орендодавцю передплату у розмірі не менше ніж <<ціна оренди>> грн. щомісячно, або одноразово за обраний термін оренди.

3.5. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця.

3.6. У разі потреби подальшої оренди Боксу Орендар повинен сплатити попередню оплату за обраний період. Після отримання оплати Орендодавцем Договір вважається  подовженим на цей термін.

3.7. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Боксу  за Актом повернення включно або до дня звільнення боксу від всіх особистих речей Орендаря Орендодавцем на підставі п.п. 4.2.3. та 4.2.6. Договору. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції (якщо такі передбачені цим Договором).

3.8. У разі несвоєчасної оплати орендної плати Орендодавець має право нараховувати пеню за кожен день  прострочення у розмірі 1% від суми заборгованості.

3.9.  Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням Сторін цього Договору.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Орендодавець зобов‘язаний:

4.1.1. передати Орендарю об‘єкт оренди за Актом приймання-передачі на умовах та в строки, передбачені даним Договором, в належному технічному стані, який дозволяє Орендарю розпочати цільове використання об‘єкту оренди;

4.1.2. вживати необхідних заходів для недопущення пошкодження або викрадення майна Орендаря, що розташоване на об‘єкті оренди;

4.1.3. забезпечити Орендаря, умовами для безпечного використання об’єкту оренди, іншими послугами, пов’язаними з орендою об’єкту оренди.

4.2. Орендодавець має право:

4.2.1. надати доступ до об’єкту оренди третім особам, які вказані у Переліку довірених осіб Орендаря (Додаток 1 до Договору) за умови пред’явлення посвідчення особи. Перелік довірених осіб Орендар може змінювати через особистий кабінет користувача. Довірені особи мають такі ж самі права та обов’язки, що й Орендар. Якщо у Орендаря немає довірених осіб – Додаток 1 може не додаватись до цього Договору.

4.2.2     При наявності заборгованості у Орендаря за послуги передбачені даним Договором,  Орендодавець має право відмовити Орендарю або його довіреним особам у доступі до Об’єкта оренди.

4.2.3     Орендодавець залишає за собою право входити в Бокс без дозволу Орендаря (при необхідності, зламати замок) і переміщувати будь-яке майно, що зберігається в Складському відсіку, в наступних випадках:

-для невідкладного ремонту Складського відсіку;

-в інтересах безпеки;

-для запобігання шкоди особам або майну;

-для видалення майна, забороненого до зберігання в складських відсіку;

-за наявності в Орендодавця  відповідного зобов’язання у відповідності до законодавчих норм та/або з розпоряджень уповноважених органів;

-з метою реалізації положень Договору.

4.2.4     Відкриття Орендодавцем Боксу проводиться комісією, що складається з повноважних представників Орендодавця. За фактом відкриття Орендодавцем Боксу, складається Акт, а в разі наявності майна складається опис майна та може здійснюватися відеофіксація цих дій.

4.2.5.    Орендодавець має право направити рекомендованим листом будь-яке повідомлення, сповіщення, рахунок, заяву чи інший документ будь-якого роду Орендарю на адресу, вказану в Договорі або у випадку отримання Орендодавцем повідомлення про зміну адреси, за останньою повідомленою адресою, при цьому будь-яке повідомлення, сповіщення, рахунок, заява чи інший документ, спрямований Орендарю таким чином, вважається отриманим Орендарем через 7 (сім) днів після направлення. Для нерезидентів офіційною адресою для листування є електронна адреса Орендаря, яка вказана в Договорі. Фактом відправлення електронного повідомлення є запис у поштовій скриньці Орендодавця.

4.2.6. Важливо! У разі протермінування сплати за оренду Боксу Орендодавець має право заблокувати доступ Орендаря на територію складу. Доступ Орендаря на територію складу поновлюється після сплати боргу.

4.2.7. Дуже важливо! Сторони погодили, що вразі виникнення заборгованості Орендаря по сплаті орендної плати більше 60 діб, Орендодавець має право самостійно звільнити бокс від усіх особистих речей Орендаря та утилізувати їх способом, який він обере на власний розсуд, в тому числі і викинути на смітник. При цьому Орендодавець не має обов’язку компенсувати вартість цих речей, а Орендар не має права вимагати такої компенсації.

4.3. Орендар зобов‘язаний:

4.3.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату відповідно до умов даного Договору;

4.3.2. забезпечити підтримання об‘єкту оренди у стані не гіршому, ніж на момент прийняття його в оренду з урахуванням нормального фізичного зносу протягом всього строку дії даного Договору.

4.3.3. Орендодавець не несе відповідальності за стан вмісту Боксу. Орендар зобовʼязаний сам стежити за тим, щоб вміст Боксу не піддавався пошкодженням та особисто або через довірених осіб здійснювати не рідше ніж 1 раз на місяць періодичний огляд майна, що зберігається у Боксі, задля запобігання його пошкодження з будь-яких обставин.

4.3.4. Орендар зобов’язаний дотримуватись усіх без виключення положень документу  СТАНДАРТНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ БОКСІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ “UniBOX”, що викладені на сайті https://UNIBOX.KIEV.UA/UK/стандартні-умови, особисто відстежувати всі зміни, які вносяться до Стандартних Умов та слідкувати за оновленням інформації на сайті.

4.3.5. Орендар зобов’язується своєчасно сповістити Орендодавця про зміни адреси проживання (місцезнаходження), своїх реквізитів і контактної інформації. У разі невиконання даного обов’язку Орендар несе ризик настання несприятливих наслідків такого неповідомлення.

4.4. Орендар свідчить,  підтверджує та гарантує, що:

4.4.1.    всі речі, що зберігаються на об’єкті оренди належить Орендарю на законних підставах.

4.4.2.    від Орендодавця не приховано обставин, які мають істотне значення для цього Договору;

4.4.3.    щодо речей Орендаря відсутні судові спори;

4.4.4.    внаслідок укладення цього Договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб;

4.4.5  всі речі, що зберігаються на об’єкті оренди є безпечними, належно запакованими для їх безпечного зберігання з урахуванням усіх ризиків, не мають небезпечних характеристик, не включають і не містять небезпечних речовин.

4.5.  Категорично забороняється  зберігати в боксах:

4.5.1.     живі істоти, тварини, будь-які рослини, насіння;

4.5.2.       зброя (а також її деталі і боєприпаси);

4.5.3.       легкозаймисті речовини;

4.5.4.       речовини, які виділяють пари або сильні запахи;

4.5.5.       токсичні речовини або гази;

4.5.6.       товари, які швидко псуються, продукти харчування.

 

  1. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності у випадках, що наступили незалежно від волі Сторін (форс-мажор).

5.2. Виникнення і строк дії обставин нездоланної сили (форс-мажору) повинно бути підтверджено в порядку, передбаченому законодавством України, зокрема, довідкою (рішенням) відповідної компетентної організації чи установи.

 

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА СТРОК ОРЕНДИ

6.1.  Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до закінчення строку оренди.

6.2. Строк оренди за цим Договором становить <<Строк оренди>> днів. Датою початку надання послуг є дата підписання Акту приймання-передачі об‘єкту оренди.

6.3. Зміна або дострокове розірвання Договору можуть мати місце лише за погодженням Сторін. Одностороння відмова від виконання Договору не допускається, крім випадків передбачених п. 6.4. цього Договору.

6.4. Договір може бути достроково припинений ( розірваний ) на вимогу Орендодавця  в разі виникнення заборгованості по сплаті орендної плати терміном більше ніж чотирнадцять календарних днів або порушення умов даного Договору. Орендодавець письмово попереджує Орендаря  не менше, ніж за 5 календарних днів до моменту такого розірвання, шляхом направлення повідомлення про припинення дії Договору, з зазначенням дати припинення, шляхом надсилання рекомендованого листа на поштову адресу, яка зазначена в Договорі, або електронного листа на електронну адресу, яка зазначена в Договорі. Повідомлення вважається отриманим після спливу 10 днів з моменту відправлення.

6.5. Після закінчення Договору Орендодавець надсилає на електронну адресу Орендаря відповідне повідомлення.

 

7.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором винна сторона несе відповідальність згідно чинним законодавством України.

7.2. За несвоєчасне здійснення розрахунків по орендній платі Орендодавець має право на нарахування та стягнення пені за кожен день прострочення  у розмірі 1% від суми заборгованості.

 

  1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

8.2. Доповнення до цього Договору та/або зміна окремих його положень здійснюються за згодою Сторін, що повинна бути оформлена у вигляді Додаткової угоди до цього Договору, та є невід’ємною частиною цього Договору.

8.3.  Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме:

назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони  повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомленні про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних».

8.4.  У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 

Додатки до договору :

  1. Додаток 1 – Перелік довірених осіб Орендаря
  2. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Орендодавець:

 

ФОП Арнаутов В’ячеслав Вікторович

Місцезнаходження: 65080 м. Одеса

Малиновський район,

вул. Академіка Філатова, 26, кв. 53

Телефон: (050) 186-70-70

E-mail: sales@unibox.kiev.ua

ІПН  2787207776

Рахунок у форматі згідно стандарту IBAN

UA463052990000026000015014976

в АТ КБ”ПРИВАТБАНК”

Є платником єдиного податку за ставкою 5%

https://unibox.kiev.ua

 

__________________________

/ФОП Арнаутов В.В./

 Орендар:

 

<<Клієнт>>

<<Адресса>>

<<Паспорт>>

<<Телефон>>

<<Телефон1>>

<<E-mail>>

 

__________________________

/<<Клієнт>>/

 

 

 

 

Додаток № 1

до Договору №  <<Номер боксу>> від  <<поточна дата>>

 

 

Перелік довірених осіб Орендаря.

 

 

Перелік осіб, яким Орендар надає доступ до об’єкта оренди:

 

№ п/п.Прізвище Імя Побатькові,  рік народження
1.<<Особа №1>>
2.<<Особа №2>>
3.<<Особа №3>>
4.<<Особа №4>>

 

 

Доступ надається вказаним у Переліку особам виключно  за умови пред’явлення посвідчення особи.

 

 

Орендодавець:

 

ФОП Арнаутов В’ячеслав Вікторович

Місцезнаходження: 65080 м. Одеса

Малиновський район,

вул. Академіка Філатова, 26, кв. 53

Телефон: (050) 186-70-70

E-mail: sales@unibox.kiev.ua

ІПН  2787207776

Рахунок у форматі згідно стандарту IBAN

UA463052990000026000015014976

в АТ КБ”ПРИВАТБАНК”

Є платником єдиного податку за ставкою 5%

https://unibox.kiev.ua

 

__________________________

/ФОП Арнаутов В.В./

 Орендар:

 

<<Клієнт>>

<<Адресса>>

<<Паспорт>>

<<Телефон>>

<<Телефон1>>

<<E-mail>>

 

__________________________

/<<Клієнт>>/

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ БОКСУ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ “UniBOX”

 

 

 

АКТ

приймання-передачі об‘єкту оренди до Договору  оренди

<<Номер боксу>> від  <<поточна дата>>

 

м. Київ                                                                                                                 <<дата підписання Договору>>

 

 

Фізична особа-підприємець  Арнаутов В’ячеслав Вікторович, який діє на підставі державної реєстрації фізичної особи – підприємця від 23.02.2017 р., номер запису № 2 556 000 0000 130461, здійсненої Юридичним департаментом Одеської міської ради, особисто або через уповноваженого згідно чинного законодавства представника, який діє на підставі нотаріальної довіреності, надалі – Орендодавець, з однієї сторони, та

<<Клієнт>>, надалі – Орендар, з іншої сторони, а разом надалі – “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, склали даний акт про нижченаведене:

 

Орендодавець передає, а Орендар приймає у тимчасове оплачуване користування нерухоме майно, а саме Бокс <<Номер боксу>>,   (надалі – “об’єкт оренди”) що знаходиться за адресою:

 

– м. Київ, Харківське шосе, 19

 

Площа об’єкту оренди складає <<площа бокса>> <<кв.м.>>

 

Претензій відносно об’єкта приймання-передачі сторони не мають.

 

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Орендодавець:

 

ФОП Арнаутов В’ячеслав Вікторович

Місцезнаходження: 65080 м. Одеса

Малиновський район,

вул. Академіка Філатова, 26, кв. 53

Телефон: (050) 186-70-70

E-mail: sales@unibox.kiev.ua

ІПН  2787207776

Рахунок у форматі згідно стандарту IBAN

UA463052990000026000015014976

в АТ КБ”ПРИВАТБАНК”

Є платником єдиного податку за ставкою 5%

https://unibox.kiev.ua

 

__________________________

/ФОП Арнаутов В.В./

 Орендар:

 

<<Клієнт>>

<<Адресса>>

<<Паспорт>>

<<Телефон>>

<<Телефон1>>

<<E-mail>>

 

__________________________

/<<Клієнт>>/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ ПОВЕРНЕННЯ БОКСУ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ “UniBOX”

 

 

 

АКТ

повернення об‘єкту оренди до Договору  оренди

<<Номер боксу>> від  <<поточна дата>>

 

 

м. Київ                                                                                                                 ___________________________________

 

 

Фізична особа-підприємець  Арнаутов В’ячеслав Вікторович, який діє на підставі державної реєстрації фізичної особи – підприємця від 23.02.2017 р., номер запису № 2 556 000 0000 130461, здійсненої Юридичним департаментом Одеської міської ради, особисто або через уповноваженого згідно чинного законодавства представника, який діє на підставі нотаріальної довіреності, надалі – Орендодавець, з однієї сторони, та

<<Клієнт>>, надалі – Орендар, з іншої сторони, а разом надалі – “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, склали даний акт про нижченаведене:

 

Орендар повертає, а Орендодавець приймає нерухоме майно, а саме Бокс <<Номер боксу>>,   (надалі – “об’єкт оренди”) що знаходиться за адресою:

 

– м. Київ, Харківське шосе, 19

 

Площа об’єкту оренди складає <<площа бокса>> <<кв.м.>>

 

Претензій відносно об’єкта приймання-передачі сторони не мають.

 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Орендодавець:

 

ФОП Арнаутов В’ячеслав Вікторович

Місцезнаходження: 65080 м. Одеса

Малиновський район,

вул. Академіка Філатова, 26, кв. 53

Телефон: (050) 186-70-70

E-mail: sales@unibox.kiev.ua

ІПН  2787207776

Рахунок у форматі згідно стандарту IBAN

UA463052990000026000015014976

в АТ КБ”ПРИВАТБАНК”

 

 

Є платником єдиного податку за ставкою 5%

https://unibox.kiev.ua

 

__________________________

/ФОП Арнаутов В.В./

 

 

Орендар:

 

<<Клієнт>>

<<Адресса>>

<<Паспорт>>

<<Телефон>>

<<Телефон1>>

<<E-mail>>

 

__________________________

/<<Клієнт>>/