ДОГОВІР ОРЕНДИ БОКСУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ “UniBOX”

ДОГОВІР ОРЕНДИ БОКСУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ “UniBOX”

 <<Номер боксу>> від  <<дата підписання Договору>>

м. Київ                                                                                              <<дата підписання Договору>>

Фізична особа-підприємець  ……., яка діє на підставі державної реєстрації фізичної особи – підприємця від ……, номер запису № …….., здійсненої ………, надалі – Орендодавець, з однієї сторони, та

<<Клієнт>>, надалі – Орендар, з іншої сторони, а разом надалі – “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, уклали цей Договір оренди(надалі – “Договір”) про наступне:

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:

Орендар – фізична або юридична особа, якій Орендодавець надає в аренду бокс або бокси для  індивідуального зберігання особистих речей Орендаря.

Бокс – частина приміщення, що знаходиться на загальній території складу, який належить Орендодавцю, обладнана дверима, стінами, полом та дахом.

ФОП – Фізична особа-підприємець.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у тимчасове оплачуване користування нерухоме майно, а саме Бокс <<Номер боксу>>,   (надалі – “об’єкт оренди” або “Бокс”) що знаходиться за адресою: м. Київ, Харківське шосе, ….

Площа об’єкту оренди складає: <<площа бокса>> <<кв.м.>>

2.2. Мета оренди: виключно для розміщення та індивідуального зберігання особистих речей Орендаря згідно Умов використання.

  1. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Орендна плата за цим Договором становить <<ціна оренди>> грн. без урахування ПДВ за один календарний місяць. Орендна плата нараховується починаючи з дати підписання Акта приймання-передавання орендованого приміщення.

3.2. В суму орендної плати входить вартість комунальних послуг, електроенергії та будь-яких інших витрат Орендодавця на утримання об‘єкту оренди, якщо інше не обумовлене Сторонами.

3.3. Орендар повинен сплачувати Орендодавцю передплату у розмірі не менше ніж <<ціна оренди>> грн. щомісячно, або разово за обраний термін оренди.

3.4. Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця.

3.5. У разі потреби подальшої оренди Боксу Орендар повинен сплатити попередню оплату за обраний період. Після отримання оплати Орендодавцем Договір вважається  подовженим на цей термін.

3.6. Орендар має право відмовитися від використання Боксу та отримати оплачені кошти в будь-який час до підписання Акту приймання-передачі, а після підписання Акту приймання-передачі  – в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Орендодавець зобов‘язаний:

5.1.1. передати Орендарю об‘єкт оренди за Актом приймання-передачі на умовах та в строки, передбачені даним Договором, в належному технічному стані, який дозволяє Орендарю розпочати цільове використання об‘єкту оренди;

5.1.2. вживати необхідних заходів для недопущення пошкодження або викрадення обладнання (платіжного терміналу) Орендаря, що розташоване на об‘єкті оренди;

5.1.3. забезпечити Орендаря, умовами для безпечного використання об’єкту оренди, іншими послугами, пов’язаними з орендою об’єкту оренди.

5.2. Орендодавець має право:

5.2.1. надати доступ до об’єкту оренди третім особам, які вказані у Переліку довірених осіб Орендаря (Додаток 1 до Договору) за умови пред’явлення посвідчення особи. Якщо у Орендаря немає довірених осіб – Додаток 1 може не додаватись до цього Договору.

5.2.2 При наявності заборгованості у Орендаря за послуги передбачені даним Договором,  Орендодавець має право відмовити Орендарю або його довіреним особам у доступі до об’єкта оренди.

5.2.3 Орендодавець залишає за собою право входити в Бокс без дозволу Орендаря (при необхідності, зламати замок) і переміщувати будь-яке майно, що зберігається в Складському відсіку, в наступних випадках:

-закінчення строку дії Договору;

-у разі несплати Клієнтом послуг зберігання згідно Договору;

-для невідкладного ремонту Складського відсіку;      

-в інтересах безпеки;

-для запобігання шкоди особам або майну;

-для видалення майна, забороненого до зберігання в складських відсіку;

-за наявності в Товариства відповідного зобов’язання у відповідності до законодавчих норм та/або з розпоряджень уповноважених органів;

-з метою реалізації положень Договору.

5.2.4 Відкриття Орендодавцем Боксу проводиться комісією, що складається з повноважних представників Орендодавця. За фактом відкриття Орендодавцем Боксу, складається Акт, а в разі наявності майна складається опис майна та може здійснюватись відеофіксація цих дій.

5.2.5. Орендодавець має право направити будь-яке повідомлення, сповіщення, рахунок, заяву чи інший документ будь-якого роду Орендарю на адресу, вказану в Договорі або у випадку отримання Орендодавцем повідомлення про зміну адреси, за останньою повідомленою адресою, при цьому будь-яке повідомлення, сповіщення, рахунок, заява чи інший документ, спрямований Орендарю таким чином, вважається отриманим Орендарем через 7 (сім) днів після направлення.

5.2.6. Важливо! У разі протермінування сплати за оренду Босу більш ніж 3 доби Орендодавець має право заблокувати доступ Орендаря на територію складу. Доступ Орендаря на територію складу поновлюється на наступний день після сплати боргу.  

5.3. Орендар зобов‘язаний:

5.3.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати орендну плату відповідно до умов даного Договору;

5.3.2. забезпечити підтримання об‘єкту оренди у стані не гіршому, ніж на момент прийняття його в оренду з урахуванням нормального фізичного зносу протягом всього строку дії даного Договору.

5.3.3. дотримуватись усіх без виключення положень документу  СТАНДАРТНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ БОКСІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ “UniBOX”, що викладені на сайті http://UNIBOX.KIEV.UA/UK/СТАНДАРТНІ-УМОВИ .

5.3.4. Орендар зобов’язується своєчасно сповістити Орендодавця про зміни адреси проживання (місцезнаходження), своїх реквізитів і контактної інформації. У разі невиконання даного обов’язку Орендар несе ризик настання несприятливих наслідків такого неповідомлення.

5.4. Орендар свідчить,  підтверджує та гарантує, що:

5.4.1. всі речі, що зберігаються на об’єкті оренди належить Орендарю на законних підставах.

5.4.2. від Орендодавця не приховано обставин, які мають істотне значення для цього Договору;

5.4.3. щодо речей Орендаря відсутні судові спори;

5.4.4. внаслідок укладення цього Договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб.

5.4.5 всі речі, що зберігаються на об’єкті оренди є безпечними, не мають небезпечних характеристик, не включають і не містять небезпечних речовин.

  1. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності у випадках, що наступили незалежно від волі Сторін (форс-мажор).

6.2. Виникнення і строк дії обставин нездоланної сили (форс-мажору) повинно бути підтверджено в порядку, передбаченому законодавством України, зокрема, довідкою (рішенням) відповідної компетентної організації чи установи.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА СТРОК ОРЕНДИ

7.1.  Цей Договір вступає в силу з моменту підписання Сторонами і діє до закінчення строку оренди.

7.2. Строк оренди за цим Договором становить <<Строк оренди>> днів.  

7.3. Зміна або дострокове розірвання Договору можуть мати місце лише за письмовим погодженням Сторін. Одностороння відмова від виконання Договору не допускається.

7.4. Договір може бути достроково припинений на вимогу однієї зі Сторін за умови письмового попередження іншої Сторони не менше, ніж за 5 календарних днів до моменту такого розірвання.

  1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

8.2. Доповнення до цього Договору та/або зміна окремих його положень здійснюються за згодою Сторін, що повинна бути оформлена у вигляді додаткової угоди до цього Договору, та є невід’ємною частиною цього Договору.

8.3.  Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме:

назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних,рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони  повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомленні про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних».

Додатки до договору :

  1. Додаток 1 – Перелік довірених осіб Орендаря

 

  1. РЕКВІЗИТИ   

Телефон: 0 (67) 186 7070

E-mail: sales@unibox.kiev.ua

 

 

р/р 

ІПН